ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Kamulaştırma Hukuku

Kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda gerçek yada özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, devlet veya kamu tüzel kişilerince bedeli karşılığı alınmasına kamulaştırma denilmektedir. 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile kamulaştırmalarda uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.  Bu davalarda idare tarafından vatandaşa teklif edilen bedeller düşük kaldığı taktirde tarafların sunacağı delillere göre mahkemece taşınmazın gerçek değeri tespit edilmekte ve bu bedel karşılığında taşınmazın tapusu iptal edilerek idare adına tescil edilmektedir. Kamulaştırılan taşınmazın arsa ve arazi olmasına göre ayrı kriterler uygulanarak taşınmazların gerçek değeri tespit edilmektedir. Bu sebeple dosyalara taraflarca -özellikle taşınmazı kamulaştırılan şahıs ya da vekilince – yeterli delil ve hukuki done sunulmadığı taktirde ödenecek bedeller düşük kalabilmektedir. Bunun için bu konuda hukuki destek alınmasının çok büyük önemi vardır. Arsa vasıflı taşınmazlar sunulacak emsaller büyük önem arz etmektedir. Tarım arazilerinde ise gelir metodu uygulanmakta, kapitalizasyon faizine ve değer artırıcı objektif unsurlara göre değerlendirme yapılmaktadır. Bu bakımdan kamulaştırma davalarında bu konuda uzman avukatlarla çalışılması büyük önem taşımaktadır

Sıkça sorulanlar

Uygulama imar planında  kamuya özgülenmiş taşınmaz hakkında ilgili idare 5 sene boyunca kamulaştırma işlemi yapmadan pasif kaldığı takdirde takdirde taşınmaz maliki “hukuki el atma davası” açma hakkına sahip olur.

Kamulaştırma bedelinin arttırılması davası açarak, yerin gerçek değerinin tespiti yapılmak suretiyle aradaki farkı tazmin etmek mümkündür.

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası ortalama 2 senede sonuçlanmakta ise de mahkemelerin yoğunluk durumları, davanın üst derece mahkemelerine taşınıp taşınmaması gibi unsurlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Dava masrafı yerin değerine göre değişmekte olup her dava için ayrıca hesaplanacaktır. 

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Tapu İptal ve Tescil Davası, El Atmanın Önlenmesi Davaları, Ecrimisil Davaları, Yıkım (Kal) Davaları, Tapuda Kayıt Düzeltim Davaları, İmar Planının İptali Davası, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden doğan Davalar, Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Davalar gibi taşınmazları ilgilendiren bütün dava türleri hakkında müvekkillerimize hukuki hizmet sunuyoruz. 

Sıkça Sorulanlar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre dava bedelinin dava açıldığı sırada tam olarak belirlenemediği durumlarda davacıya belirsiz dava açma hakkı tanımıştır. Bu bakımdan taşınmaz hakkında açılacak davaları belirsiz dava olarak açarak cüzi miktarda yargılama gideri ile dava açılabilir. Daha sonra bilirkişi raporu ile belirlenecek bedel sonrasında ise eksik harç tamamlanmak suretiyle istem ıslah edilebilir. Örnek vermek gerekirse Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılacak 500.000 TL değerindeki bir davada toplam dava masrafları 10.000 TL civarında olacaktır. Davacının davasının kabulüne karar verilmesi halinde yargılama giderleri  dava sonunda davalı tarafa yüklenecektir.

Bu husus dava türüne, davanın görüldüğü mahkemeye vs unsurlara göre değişiklik göstereceğinden sağlıklı bir cevap verebilmek ancak yapılacak görüşme neticesinde mümkündür. Büromuzla iletişime geçerek hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Yapı kayıt belgesi, yapıyı ruhsatlı ve iskanlı bir yapı gibi yasal hale getirmektedir. Yapı Kayıt Belgesi verildikten sonra 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yıkım ve para cezası kararı alınması mümkün değildir. Yapı kayıt belgesi yapıyı kullanma izin belgesi yerine de geçer. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabileceği düzenlenmiştir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılarda kat mülkiyeti tesis edilebileceği düzenlenmiştir. Yapı Kayıt Belgesi Alan Gecekondu Sahiplerine, Hazine ve Belediye Arazilerini Doğrudan Satın Alma Hakkı Tanınmıştır. 

Spor Hukuku

Spor hukuku, her geçen gün değişen kuralları ve yapısı itibari ile sürekli kendini güncelleyen uzman avukatlar ile çalışılması şart olan bir hukuk dalıdır. Özellikle ülkemizdeki futbol sektörünün işleyişi itibariyle her geçen gün çeşitli hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Çoğunluğu futbolcu ve teknik adam alacakları hakkında olan bu uyuşmazlıklar yakın zamana kadar TFF tahkim yolu ile hızlıca çözülmekte iken Anayasa Mahkemesi’nin 18.01.2018 tarih 2017/136 E. 2018/7 K. Sayılı kararı ile TFF Tahkim Kurulu’nun futboldan doğan uyuşmazlıklardaki münhasır yetkisi sona ermiştir. Bu durum futbolcuların alacaklarına kavuşmasını nispeten güçleştirdiğinden Özgün Hukuk & Danışmanlık olarak tüm futbolcu müvekkillerimize kulüpleri ile yaptıkları yeni sözleşmelere TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun münhasır yetkisini kabule dair beyanı mutlaka eklemelerini tavsiye ediyoruz. 

Özgün Hukuk & Danışmanlık olarak spor kulüplerinin iç işleyişleri, kulüp ile futbolcular ve diğer personeller arasındaki hukuki meseleler, kulüplerin şirketleşmesi gibi konularda spor kulüplerine danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

Sıkça Sorulanlar

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini tanıma konusunda sözleşme maddesi yok ise İş Mahkemesi’nde dava açmak suretiyle kulübe transfer yasağı koydurulabilir. Ancak alacağa en hızlı şekilde kavuşmak için her dosyada izlenecek yol farklı olacağından hukuk büromuzla iletişime geçerek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Futbolcunun haklı feshinde futbolcu sözleşmedeki tüm garanti alacağına hak kazanacaktır.

Futbolcu alacakları ile ilgili uyuşmazlıklarda Futbolcunun yerleşim yerindeki İş Mahkemeleri yetkilidir. UÇK ancak kulüp ve futbolcunun yapılan başvuruya itiraz etmediği durumlarda yargılama yetkisine haizdir.

Futbolcu alacaklarına ilişkin senetler ile icra takibi yapılabilmekte ve kulüp mallarına haciz işlemi yapılabilmektedir. Ancak icra yoluna gidilen kısım futbol ailesi alacağı sayılmayacağından stratejinin iyi belirlenmesi gerekmekte olup, bu uyuşmazlıkların takibi spor hukukunda tecrübeli avukatlarla yapılmalıdır.  

İcra İhaleleri ve Diğer Kamu İhaleleri

Hukuk büromuzda ihale vekilliği konusunda uzman avukatlarımızla ihalelerde müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Her ihalenin ayrı kuralları, bilinmesi gereken püf noktaları bulunmaktadır. İhaleler esnasında anlık kararlarla büyük kazançlar veya kayıplar elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu konuda ihaleler hakkında uzman avukatlardan hukuki yardım almak daha sonra geri dönülmesi imkansız zararlar doğurmaması açısından çok önemlidir.